Ordenances Fiscal Ordenances Fiscal

Títol
Ordenança fiscal reguladora taxa cementeri.pdf
Ordenança municipal reguladora de la taxa pel subministrament municipal d'aigua potable en el municipi de Bellreguard
Ordenança fiscal Taxa EPA 2018
Ordenança fiscal reguladora impost béns immobles.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa serveis Escoleta Municipal.pdf
Ordenança reguladora taxa proves selectives.pdf
Ordenança reguladora taxa utilització privativa del domini públic -parades, barraques, casetes, espectacles-.pdf
Ordenança reguladora taxa retirada vehícles via pública.pdf
Ordenança reguladora taxa ocupació terrenys d'ùs públic mercaderies_material construcció.pdf
Ordenança reguladora taxa llicències urbanístiques.pdf
Ordenança reguladora taxa llicència obertura establiments.pdf
Ordenança municipal de circulació 2014.pdf
Ordenança general de gestió i recaptació.pdf
Ordenança fiscal taxa per la prestació de serveis relatius a cursos i activitats esportives.pdf
Ordenança fiscal taxa per la prestació de serveis relatius a activitats i tallers organitzats per joventut.pdf
Ordenança fiscal reguladora ús dependències municipals Casa de la Cultura.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa ocupació terreny públic -taules, cadires amb finalitat lucrativa-.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa instal·lacions esportives.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa fem.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa expedició documents administratius.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa clavegueram.pdf
Ordenança fiscal reguladora taxa atorgament llicencia ocupació.pdf
Ordenança fiscal reguladora impost construccions i obres.pdf
Ordenança fiscal reguladora impost activitats econòmiques.pdf
Ordenança fiscal impost vehicles tracció mecànica.pdf
Ordenança fiscal impost sobre l'increment valor terrenys urbans.pdf
Ordenança reguladora entrada vehicles.pdf