COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL-2022 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL-2022

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A COBRIR EN PROPIETAT DUES PLACES I AQUELLES VACANTS QUE POGUEREN AGREGAR-SE DINS DELS LÍMITS ESTABLITS LEGALMENT, D'AGENT DE POLICIA LOCAL CORRESPONENTS A l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019 I POSTERIORS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PER TORN DE MOBILITAT. CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD PER A COBRIR EN PROPIETAT DUES PLACES I AQUELLES VACANTS QUE POGUEREN AGREGAR-SE DINS DELS LÍMITS ESTABLITS LEGALMENT, D'AGENT DE POLICIA LOCAL CORRESPONENTS A l'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2019 I POSTERIORS, UNA PLAÇA PER TORN LLIURE I UNA PER TORN DE MOBILITAT.

Títol
ANUNCI RESULTATS MÈDICS I BORSA DEFINITIVA, PROCÉS SELECCIÓ AGENT POLICA LOCAL , TORN LLIURE
ANUNCI PROVES MÈDIQUES, PROCÉS SELECCIÓ AGENT POLICA LOCAL , TORN LLIURE
ANUNCI ACTA RESULTATS PROVES I PROPOSTA NOMENAMENTS- PROCÉS TORN LLIURE- AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI ACTA PROVA RECONEIXEMENT MÈDIC- PROCÉS TORN LLIURE- AGENT POLICIA LOCAL
nunici revisió prova coneixements del valencià- Procés selecció Agent Policia Local
ANUNCI ACTA CONEIXEMENTS VALENCIÀ . PROCÉS SELECTIU AGENT POLICIA LOCAL
Anunci resultat prova psicotècnica i data prova valencià del procés agent policia local, torn lliure
ANUNCI REVISIÓ AL.LEGACIONS AL SUPOST PRÀCTIC DE LES PROVES SELECTIVES PEL TORN LLIURE. AGENT POLICIA LOCAL
Anunci acta supost pràctic 2
13-BIS ANUNCI ACLARATORI CORRECIÓ QUART EXERCICI
13 ANUNCI CORRECCIÓ QUART EXERCICI
Anunci acta proves d’aptitud física i mesurament d’alçada, pel torn lliure
ANUNCI IDENTIFICACIÓ CODIS, TORN LLIURE. PROCÉS SELECTIU AGENT POLICA LOCAL
ANUNCI ACTA AL.LEGACIONS QÜESTIONARI, TORN LLIURE
PLANTILLA RESPOSTES QÜESTIONARI 1RA PROVA, TORN LLIURE
ANUNCI RESULTAT PROVA QÜESTIONARI - PROCÉS SELECCIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER TORN LLIURE
ANUNCI DATA 1RA PROVA TORN LLIURE, PROCÉS SELECCIÓ AGENT POLICIA LOCAL
Anunci sobre al.legacions a la valoració dels mèrits aportats, pel torn de mobilitat, del procés de d'Agent de Policia Local
Anunci sobre la valoració dels mèrits aportats, pel torn de mobilitat, del procés de d'Agent de Policia Local
ANUNCI ACTA RESULTATS PROVA PSICOTÈCNICA PEL TORN MOBILITAT, AGENT POLICIA LOCAL
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 27 resultats.

Bans / Anuncis 2020 Bans / Anuncis 2020

Títol
ANUNCI LLISTA PROVISIONAL PROCÉS SELECCIÓ ARQUITECTE I ENGINYER MUNICIPAL
ANUNCI PROCÉS SELECTIU ARQUITECTE SUPERIOR I ENGINYER TÈCNIC
CALENDARI FISCAL 2021
Anunci baremació per a la concessió de subvencions per a despeses relacionades amb activitats extraescolars per al curs 2020-2021
Edicte aprovació del padró d'aigua potable del tercer trimestre de 2020
ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ EMCORP 2020 OCUPACIÓ PERSONAL DE NETEJA EDIFICIS
Edicte IBI RÚSTICA 2020 IAE 2020 ALTES 2019
BASES REGULADORES DEL PROJECTE BELLREGUARD SOSTENIBLE PER AL 2020
ANNEX I SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2020-2021
ANNEX II JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DESPESES RELACIONADES AMB ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ BEQUES SOCIALS I AMBIENTALS
ANUNCI DATA ENTREVISTA PROVA PSICOTÈCNICA
Anunci ’Ajuntament Bellreguard nomenament de l’òrgan tècnic de selecció i data de la 1ra. prova procés selectiu per a la cobertura de 4 places d’agent de policia local, vacants en la plantilla de personal del cos de policia local de Bellreguard
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES - 2020
BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DESPESES SERVEIS D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT
Edicte Padrons Pervol 4r. Període
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL SENSE PREINSCRIPCIÓ
MATRICULACIÓ D'ALUMNAT PER A L'ESCOLA INFANTIL AMB PREINSCRIPCIÓ
DECRET SUSPENSIÓ DE SANT JOAN
SEPE AGRÍCOLA Anunci llistat de canditats
— 20 Items per Page
S'estan mostrant 1 - 20 de 30 resultats.

03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL 03 COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT POLICIA LOCAL

BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS BORSA D'OCUPACIÓ DE PERSONAL DE NATURALESA LABORAL TEMPORAL, (GRUP AP), INFORMADORS I VIGILANTS TURÍSTICS

01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL 01 BASES PER A COMISSIÓ DE SERVEIS DE POLICIA LOCAL

Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218) Convocatòria per a proveir en propietat 4 places d'Agent de Policia Local per concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal (2019/000218)

Títol
ANUNCI RESOLUCIÓ NOMENAMENT AGENTS POLICIES LOCALS, FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL PROCÉS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI BAREMACIÓ MÈRTIS,PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL
ANUNCI REALITZACIÓ DE LA PROVA SISÈ, RECONEIXEMENT MÈDIC, OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENT POLICIA LOCAL
ANUNCI RESULTAT DEL QUART I CINQUÈ EXERCICI, MESURAMENT D’ALÇADA I PROVES D’APTITUD FÍSICA , OPOSICIÓ PER CONSOLIDACIÓ AGENTS DE POLICIA LOCAL
ANUNCI ACTA SOBRE LES AL.LEGACIONS DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
ANUNCI ACTA DELS RESULTATS DE DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE 4 PLACES D’AGENT DE POLICIA LOCAL,PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
RECTIFICACIÓ ACTA REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENTS LOCALS PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
REVISIÓ QÜESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
RESULTATS QüESTIONARI, OPOSICIÓ AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ
EXAMEN RESPOSTES
ANUNCI RESULTAT PROVA PSICOTÈCNICA I DATA 2N PROVA, OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI SUSPENSIÓ PROVA PSICOTÈCNICA , CONCURS OPOSICIÓ 4 PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ DE TREBALL TEMPORAL
ANUNCI NOMENAMENT ÒRGAN TÈCNI SELECCIO I DATA 1RA. PROVA, PLACES AGENT POLICIA LOCAL PER CONSOLIDACIÓ
RELACIO PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
05_INSTANCIA _PROVES SELECTIVES, PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT DE QUATRE PLACES D'ESCALA BÀSICA DE LA POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT, DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL