ALCALDIA

Presideix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots de les regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

JOAN MARCO PASTOR

Alcalde

Regidories:

  • Regidoria d’Hisenda i Promoció Econòmica
  • Regidoria d'Urbanisme

 

C/ CLOT DE L'ERA 0012

Telèfon: +34 962 815 511

Correu: joan.marco@bellreguard.net

Twitter: 

Sou brut anual: 36.000 €

Competències

Retribucions

Declaració de béns