PLE DE L'AJUNTAMENT

El Ple, format per l'alcalde i els regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el Govern municipal.

Constituït l'Ajuntament es procedeix a l'elecció d'alcalde, d'acord amb el procediment previst en l'article 11 del ROF.

La determinació del nombre de regidors, el procediment per a la seua elecció, la durada del seu mandat i els supòsits d'inelegibilitat i incompatibilitat seran els que corresponguen conforme a la legislació electoral.

El candidat proclamat electe adquirirà la condició plena de regidor quan complisca els requisits establits en l'article 16 del ROF.

Els membres de les corporacions locals, a l'efecte de la seua actuació corporativa, es constituiran en grups polítics en la forma i amb els drets i obligacions que s'estableixen  les lleis vigents i  el ROF.

S'entendrà per grup polític municipal la unitat política constituïda exclusivament per regidors presentats en una mateixa formació o llista electoral.